Krivično materijalno pravo: zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 3

Zbog postojanja jedinstvenog umišljaja kao jednog od uslova za postojanje produženog krivičnog dela, sve radnje koje su ušle u sastav produženog krivičnog dela čine jedno krivično delo kao celinu…

NAJNOVIJE OBJAVE

Ustavno pravo – povreda prava na pravično suđenje u upravnom sporu

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Kako je Upravni sud u osporenoj presudi odstupio od dosadašnje sudske prakse, ne dajući za to odstupanje razloge koji su prihvatljivi sa ustavnopravnog stanovišta, Ustavni[...]

Krivično materijalno pravo: zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 3

Zbog postojanja jedinstvenog umišljaja kao jednog od uslova za postojanje produženog krivičnog dela, sve radnje koje su ušle u sastav produženog krivičnog dela čine jedno[...]

Privredno pravo: STEČAJ

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Iz sadržine navedenih odredbi proizilazi da nakon obustave stečajnog postupka usled usvajanja plana reorganizacije, sud nije nadležan za sprovođenje postupka po predlogu ...

Naknada štete pacijentu (medicinsko pravo)

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Postoji objektivna odgovornost zdravstvene ustanove za naknadu štete pacijentu koju je pretrpeo usled povrede uzrokovane neispravnošću uređaja koji je korišćen prilikom operativnog zahvata.

Nadzor na teritoriji Republike Srbije

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 1

Postoje tehničke mogućnosti da se mera nadzora i snimanja telefonskih razgovora preduzima i sprovodi ukoliko se lice, nad kojim se mera sprovodi, nalazi na teritoriji[...]