четвртак, 1. јун, 2017

ПРОГРАМ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА адв.Владимира М.Гајића и адв.Јовице Ђ. Тодоровића

Увод

Адвокатура је институција слободног грађанског друштва, у коме су грађани носиоци суверености, у коме се остварује владавина права, у коме је власт организована по начелу поделе власти и у коме се јемче људска права и основне слободе прописане Уставом и међународним правом. Ми се залажемо и предузећемо организоване и трајне активности да се адвокатура у Србији афирмише као институција слободног грађанског друштва, уз очување свих својих традиционалних вредности.

Ми увиђамо:

Најпре, да адвокатура у Србији напушта своја традиционална вредносна опредељења, а да истовремено не успева да прилагоди своју организацију и систем вредности савременим околностима, да не успева да изгради систем одлучивања који би обезбедио доношење исправних одлука у циљу консолидације професије, да је у великој мери угрожена независност и аутономност адвокатске организације;

Затим, да је тешко материјално стање адвоката и адвокатских приправника у Србији, што заједно са другим чиниоцима елиминише, пре свега, економске, а затим и друге претпоставке стварне самосталности и независности у обављању адвокатруре, односно у пружању професионалне, стручне, поуздане правне помоћи;

Коначно, да је у току протеста адвоката 2014. године исказано јединство, солидарност, висока свест за сопствену друштвену одговорност, да је јасно и појединачно исказана спремност хиљада адвоката да се активно ангажују на афирмацији вредности своје професије у служби остваривања уставности и законитости у друштву.

НАЧЕЛА

1. Економска сигурност и независност адвоката као услов за слободно и независно обављање адвокатуре

Основни услов да адвокат обавља послове адвокатуре слободно, независно, савесно и пожртвовано, јесте његова економска сигурност и независност. Економска сигурност и стварна независност адвоката се обезбеђује:

1) ширином поља могућег професионалног деловања адвоката;

2) применом адвокатске тарифе за рад адвоката и

3) остваривањем принципа солидарности у адвокатској комори као организацији обавезног удруживања адвоката.

Ми се супротстављамо сваком сужавању поља могућег професионалног деловања адвоката у пружању правне помоћи. Сваки адвокат уписан у именик надлежне коморе мора да има једнако право да се бави свим облицима пружања правне помоћи, и обавезу да одговара за квалитет свога рада.

Ми се залажемо да адвокатска тарифа остане основно мерило висине награде за рад адвоката. Правна помоћ није комерцијална услуга, па се зато на рад адвоката не могу примењивати тржишни закони по којима се цене формирају слободно, искључиво на основу понуде и тражње.

Ми захтевамо хитно успостављање институција солидарности и узајамне помоћи у оквиру адвокатских комора. У АКБ ћемо увести одржив потпорни фонд, доступан свима под условима који ће бити прописани, јавни и јасни.

Ми се залажемо за јасан, транспарентан и одржив систем опорезивања и других фискалних оптерећења пословања адвоката, који ће бити базиран на реалним могућностима остваривања прихода у обављању адвокатуре. Систем опорезивања и фискалних оптерећења не сме бити узрок смањивања конкуренције квалитета, стручног и поузданог пружања правне помоћи у друштву од стране адвокатуре.

Ми се залажемо да адвокатске коморе тежиште својих активности усмере на утврђивање реалног материјалног положаја адвоката, али и на утврђивање и предузимање низа потребних мера да се материјални положај адвоката поправи.

2. Аутономна, независна и слободна адвокатска организација

Адвокатска комора Србије и регионалне адвокатске коморе у њеном саставу су самосталне и независне адвокатске организације које се оснивају на основу Устава и закона, које врше јавна овлашћења поверена законом, а поред тога обављају и друге послове у интересу адвоката, адвокатских приправника и адвокатуре уопште.

Ми ћемо се супротставити сваком нарушавању, сужавању или елиминисању самосталности и независности адвокатских комора.

3. Обавезност учлањивања у адвокатску комору

Адвокатску праксу могу обављати само адвокати и адвокатски приправници уписани у именике које воде надлежне регионалне адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Ми ћемо се супротставити отвореном или прикривеном обављању адвокатске праксе од стране било којих субјеката који нису уписани у именике адвоката и адвокатских приправника које воде надлежне адвокатске коморе установљене на основу Устава и закона.

4. Обавезност поштовања етичких и моралних правила, општих правних аката и одлука органа адвокатских комора

Сви адвокати и адвокатски приправници су дужни да поштују етичка и морална правила, као и општа правна акта, која важе у Адвокатској комори Србије и регионалним адвокатским коморама у њеном саставу.

Ми се залажемо да се етичка и морална правила, као и општа правна акта Адвокатске коморе Србије, као и регионалних адвокатских комора у њеном саставу, заснивају на традиционалном систему вредности српске адвокатуре.

Ми се залажемо да се у Адвокатској комори Београда успостави систем утврђивања дисциплинске одговорности који ће обезбедити безизузетну примену и поштовање свих важећих правила од стране свих адвоката и адвокатских приправника.

ПРИНЦИПИ

1. Очување моралних и етичких вредности

Ми се залажемо за доследну примену и имплементацију традиционалних моралних и етичких вредности и начела српске адвокатуре у пракси деловања сваког адвоката и адвокатског приправника и свих адвокатских комора у Србији.

Међусобно поштовање између адвоката и адвокатских приправника мора бити враћено на сам пиједестал врховне вредности адвокатуре!

Свако исказивање непоштовања, а посебно вређање или омаловажавање колега мора бити адекватно санкционисано у адвокатури. Међусобно поштовање адвоката и адвокатских приправника је основни услов опстанка адвокатуре!

Однос адвоката и клијента у пружању правне помоћи је превасходно однос личног поверења и верности, па се тај однос не сме вулгарно комерцијализовати. Како се адвокатура свесно и доследно одриче комерцијализације и маркетинга адвокатских послова, друштво јој поверава искључиво пружање правне помоћи. Искључиво адвокатура може да пружа правну помоћ, јер само адвокатура забрањује комерцијализацију и маркетинг односа поверења између адвоката и његовог властодавца, клијента.

Ако адвокатура одустане од свога концепта не-комерцијалног и не-маркетиншког односа према пракси адвоката, и ако дозволи рекламирање адвокатских услуга као било којих других, престаје морални основ њеног уставног положаја у пружању правне помоћи који сада има.

Као одговорна друштвена служба, адвокатура у оквиру организованог система адвокатских комора, на законом прописани начин обезбеђује и бесплатну правну помоћ, на начин и под условима који се прописују законом.

 

2. Солидарност и помагање у случају социјалне угрожености

Ми се залажемо и захтевамо хитно оснивање институција кроз које ће се остваривати принципи солидарности у адвокатури и на основама солидарности, равноправности и правичности обезбедити материјална помоћ адвокатима којима је угрожена егзистенција због болести, старости и других чинилаца социјалне угрожености. Исказивање солидарности не може бити плод ad hoc акција појединаца.

Ми се залажемо да се значајна новчана средства, којима располажу Адвокатска комора Србије и регионалне адвокатске коморе у њеном саставу, али и непокретности, право удела у реституцији национализоване имовине велике вредности, већом инвентивношћу и умешним управљањем органа комора имовином комора, ставе у функцију трајне финансијске потпоре, превасходно ради помоћи адвокатима у стању социјалне потребе, али и ради помоћи стручног усавршавања, посебно младих адвоката, и додатног осигурања сваког адвоката.

3. Стручно усавршавање

Сваки адвокат и адвокатски приправник је дужан да се непрестно стручно усавршава и унапређује своја знања и вештине. Адвокатска комора Београда ће својим члановима обезбеђивати континуирано стручно усавршавање.

4. Одговорност

Поред одговорности по општим правилима грађанског и казненог права, адвокати одговарају за свој рад својим властодавцима, клијентима, али и својој адвокатској комори. Правила одговорности прописују се општим актима комора. Та правила морају бити таква да извесно доприносе очувању и унапређењу угледа адвокатуре у друштву.

Ми ћемо захтевати успостављање ефикасног и стварно самосталног и независног система праћења, контроле и санкционисања поштовања свих одлука адвокатских комора, етичких, моралних и правних правила понашања и рада адвоката и адвокатских приправника у обављању професије.

ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Адвокат, ортачко адвокатско друштво

Адвокатска служба се може обављати само као пракса адвоката и као делатност адвокатских ортачких друштава, основаних као друштва лица.

Ми се супротстављамо обављању послова адвокатуре од стране привредних друштава основаних као друштва капитала (друштва са ограниченом одговорношћу, командитна друштва и акционарска друштва). Треба откривати и санкционисати свако деловање, па и прикривено, у адвокатури у форми друштaва капитала.

 

2. Адвокатске коморе

Ми захтевамо модернизацију и осавремењавање организације адвокатских комора, превасходно у циљу лакше, свеобухватне и делотворне комуникације органа комора и адвоката и адвокатских приправника – чланова комора, уз помоћ савремених информационих технологија.

Ми се залажемо за успостављање организације адвокатских комора на основама:

1) обавезног учлањивања,

2) обавезности општих аката комора за сваког члана, али и

3) слободе и равноправности у изражавању мишљења и ставова, што подразумева право и могућност да сваки адвокат и адвокатски приправник у изражавању мишљења има једнака права и могућности као и други чланови, групе чланова и органи адвокатских комора.

Одлучивање у систему адвокатских комора треба да се прилагоди броју адвоката и адвокатских приправника и модерним средствима комуникација. У адвокатским коморама се успостављају и одржавају правила демократског изражавања различитих мишљења о свим темама од значаја за остваривање улоге и значаја адвокатуре у друштву. У адвокатури се мора омогућити равноправна афирмација различитих мишљења, ставова и предлога.

Ми се залажемо за модернизацију техничких средстава за остваривање демократске расправе која претходи одлучивању у адвокатури. Ми ћемо увести електронско гласање у доношењу одлука. Сви адвокати имају право да учествују у одлучивању о свим питањима од значаја за адвокатуру.

Одлуке се доносе непосредним учешћем свих адвоката или преко демократски изабраних представника у органе одлучивања. Ми ћемо се залагати да се о најважнијим питањима за остваривање уставног положаја и друштвеног значаја адвокатуре одлуке доносе непосредним учешћем свих адвоката.

Дакле, за успостављање система доношења одлука у адвокатским коморама који ће омогућити непосредно учешће свих адвоката у доношењу одлука о најважнијим питањима за адвокатуру и адвокате, а то су: питања која се тичу остваривања уставности, законитости, поделе власти и владавине права у друштву, питања која се тичу остваривања и очувања уставног положаја адвокатуре, независности и аутономности адвокатских комора, питања која се тичу остваривања слободе, самосталности и независности сваког адвоката у обављању професије и питања која се тичу материјалног положаја адвоката.

Само о осталим питањима која не спадају у најважнија за адвокатуру и адвокате, одлуке се могу доносити од стране представника адвоката изабраних на слободним и демократским изборима у органе адвокатских комора.

3. Достојност као основ политике пријема у адвокатуру

Ми се залажемо да критеријум достојности буде основни и најважнији критеријум пријема у адвокатски ред. Овај критеријум мора бити јасно и примењиво дефинисан у општим актима адвокатских комора, а мора се примењивати доследно и безизузетно.

Ми се залажемо да мерило достојности за обављање адвокатуре буде начело општеприхваћених моралних норми и поштовање основних слобода и људских права.

4. Подмлађивање адвокатуре

Адвокатура се подмлађује и обнавља искључиво из сопствених редова, односно из редова адвокатских приправника. Адвокати и Адвокатска комора Београда обезбеђују континуирано стручно усавршавање и вежбање адвокатских приправника, али и етичко и морално васпитање, као припрему за ступање у адвокатски ред.

АКЦИОНИ ПЛАН

Адвокатура може бити друштвена служба која делотворно пружа правну помоћ само у друштву које има институције владавине права, а у друштву чије институције владавине права нису стварно самосталне и назависне, адвокатура заједно са њима омогућава привид постојања грађанског друштва, поделе власти и владавине права и тако постаје параван ауторитарном управљању јавним и општим пословима, односно недемократској држави.

Да тако не би постала антипод институцији слободног грађанског друштва, адвокатура мора стално да доприноси изградњи, самосталности и независности институција владавине права, јер је то услов и њеног властитог опстанка. У томе адвокатура мора да задржи свој непристрасни, неутрални и независни положај према свим чиниоцима политичког живота, односно политичким странкама, државним органима, политичким личностима и организацијама.

Ми ћемо се залагати и својим активностима истрајати на очувању садашњег уставног положаја адвокатуре као једине, слободне, аутономне и независне, професионалне друштвене службе која пружа правну помоћ. Ми сматрамо да је адвокатура део правосуђа.

Нећемо дозволити да адвокатура буде жртва евроинтеграција. Захтеваћемо да се у приступним преговорима Србије са ЕУ, о адвокатури преговара у поглављу 23 (правосуђе и основна права), а не у поглављу 3 (право пословног настањивања и слобода пружања услуга). Захтеваћемо да се из Акционог плана Владе Србије за Поглавље 23 бришу они делови којима се предвиђа доношење прописа којима би се нарушио уставни положај адвокатуре.

Ми ћемо се залагати за учешће адвокатуре у припреми свих закона којима се остварује усклађен и хармоничан правни поредак заснован на Уставу. Све своје стручне и искуствене потенцијале адвокатура треба да стави на расплагање држави и друштву у законодавној активности. Ми ћемо уверити све носиоце државне власти, који остварују надлежности у припреми и доношењу закона и других општих правних аката, да коришћење стручних и искуствених потенцијала адвокатуре може само да допринесе квалитету законодавне активности.

Ми ћемо стручно и аргументовано указивати на све прописе којима се нарушава уставно-правни поредак, а посебно примена уставних начела јавног права, непосредна примена уставом и међународним правом зајамчених људских права и основних слобода, примена већ достигнутих савремених стандарда у различитим областима приватног и привредног права.

Ми ћемо се залагати за неговање српске правне традиције у свим правним областима, како у законодавству, тако и у пракси, и успротивићемо се сваком неоснованом и непотребном напуштању српске правне традиције у правном животу.

Ми ћемо јавно захтевати равноправан и конструктиван однос са судовима и другим чиниоцима правосуђа, као што су државна тужилаштва и струковне организације судија и државних тужилаца, како би се омогућила делотворна примена позитивних прописа у остваривању права грађана у судским поступцима.

Ми ћемо се залагати за доследну примену уставног начела поделе власти у Републици Србији, самосталност државних тужилаштава и независност судова. Нема независне адвокатуре без независног судства и независног тужилаштва.

Ми смо против учешћа адвоката у ВСС и ДТВ. Ми се залажемо да то буду органи који су потпуно независни од извршне и законодавне власти.

Ми ћемо остварити пуну сарадњу са струковним удружењима судија и тужилаца.

Ми ћемо одмах прекинути све судске парнице које су у вези са сукобима у коморама, и учинити све да се поврати легитимност у раду АКС. Сукоб између АКС и АКБ биће одмах и заувек прекинут.

Залагаћемо се да заједно са колегама из других комора у саставу АКС, заједнички и демократски донесемо одлуку о томе каква нам АКС треба, као комора или као савез комора. Ми ћемо се залагати да АКС буде савез комора са јасним надлежностима о питањима од заједничког интереса за целу српску адвокатуру. Ми ћемо учинити све што је неопходно да се поправи перцепција јавности о адвокатури.

Ми ћемо покушати да зауставимо комерцијализацију адвокатуре. Уредићемо оглашавање адвокатa, али ћемо бити против рекламирања.

Ми нећемо дозволити да се кроз бесплатну правну помоћ институционализују алтернативе адвокатури.

Ми ћемо бити против уставних промена које би промениле уставни положај адвокатуре. Ми ћемо понудити адвокатима реформу адвокатуре, кроз промену Статута која неће бити наметнута.

Ми никада нећемо онемогућити адвокате у њиховом праву да учествују у раду коморе, да предлажу измене дневног реда на Скупштини коморе и никада нећемо дозволити да буду онемогућени у њиховом праву да се о сваком предлогу адвоката изјасни Скупштина.

Ми никада нећемо сметнути са ума да је Скупштина највиши орган одлучивања у комори.

Ми никада нећемо вређати своје колегинице и колеге.

Ми ћемо модернизовати Сајт АКБ и учинити јавно доступним финансијско пословање коморе на месечном нивоу. Сваки адвокат и сваки грађанин ће моћи да изврши увид у финансије коморе.

Проблем неравномерне расподеле именовања бранилаца по службеној дужности биће решен:

1) увођењем електронског система праћења постављења, који ће бити јавно доступан, али и

2) прописивањем обавезе чланова Коморе да о сваком постављењу обавесте Комору. И

3) прописивањем санкција за неизвршавање те обавезе, укључујући и брисање из именика.

Ми нећемо дозволити поделу АКБ ни територијално, нити по областима праксе.

Ми никада нећемо довести у питање независност и самосталност адвокатуре.

 

Ми верујемо да је ВРЕМЕ ЗА БОЉУ АДВОКАТУРУ!

 

У Београду, новембра 2016. године

Кандидат за Председника АКБ
Владимир М. Гајић, адвокат
број лег.2072

Кандидат за Потпредседника АКБ
Јовица Ђ. Тодоровић, адвокат
број лег. 3357

Кратке биографије кандидата:

Кандидат за Председника АКБ адвокат Владимир М. Гајић рођен је 24. марта 1965.године у Марсеју, Француска. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1989.године. Приправничку праксу обавио је код свога оца, адвоката Милорада С.Гајића из Београда. Уписан је у именик адвоката при АКБ од маја 1992.године.

Био је Савезни посланик коалиције ДЕПОС у Скупштини СР Југославије од 1993- 1995.године. Члан је Крунског кабинета ЊКВ Александра Карађорђевића од 2001.године. Један је од оснивача Покрета за бољу адвокатуру 2015.године . Члан је Републичке изборне комисије од августа 2016.године. Бави се грађанским и кривичним правом. Ожењен је и отац четворо деце. Није никада био члан органа у адвокатској комори.

Кандидат за Потпредседника АКБ адвокат Јовица Ђ. Тодоровић рођен јe 6.марта 1968. године у Панчеву. Основну и средњу школу завршио је у Пироту. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1993. године. Правосудни испит положио је 1995. године након праксе адвокатског приправника.

Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Београда од 5. априла 1996.године. Није био члан органа нити носилац функција, нити је био активан у професионалној организацији адвоката до протеста адвоката 2014. године. По окончању протеста са другим колегама је иницирао Покрет за бољу адвокатуру. Ожењен је и отац троје деце.

Нашу кандидатуру подржавају многи београдски адвокати, а ми за чланове Управног одбора Адвокатске коморе Београда и представнике АКБ у Адвокатској комори Београда/ делегате/, нарочито подржавамо кандидате који су из свих генерација, разних специјалности, адвокате од реномеа и угледа, адвокате којима је стало до реформи у адвокатури, и то:

адв. Сеада Спаховића,
адв. Слободана Ружића,
адв. Новака Лукића,
адв.Срећка Пецикозу,
адв. Уроша Тешмановића,
адв. Горана Пејића-Чекија,
адв.Владимира Гаљка,
адв. Предрага Васовића,
адв. Милоша Павловића,
адв.Ђуру Живковића,
адв. Мирослава Живковића,
адв. Николу Бабића,
адв.Сарах Ел Сараг,
адв. Феђу Димовића,
адв. Димитрија Ђорђевића,
адв. Илију Џаковића,
адв. Радета Терзића,
адв. Јелену Келечевић,
адв. Снежану Дуњић

Sledeći Članak > ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ У АКБ
Prethodni Članak > OTVORENO PISMO DELEGATIMA SKUPŠTINE AKS I ADVOKATIMA
NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *