Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbi člana 132a stav 6 i 7 ZKP-a

autor Adv. Momčilo Bulatović

Mislim da je ovo interesantno zbog činjenica da verujem da ima dosta postupaka koji nisu okončani a gde se koriste dokazi pribavljeni na osnovu člana 132a starog ZKP.

Dosudjenje troškova postupka u parnicama za naknadu nematerijalne štete prema iznosu usvojenog tužbenog zahteva

autor Web Tim Bolja Advokatura

U parnicama za naknadu nematerijalne štete troškovi postupka dosuđuju se prema iznosu za koji je usvojen tužbeni zahtev, a ne procentualno, prema odnosu iznosa za koji je tužbeni zahtev odbijen i iznosa za koji je tužbeni zahtev usvojen.

UGOVOR O KUPOVINI NEVESTE

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ugovor o „kupovini neveste“ je apsolutno ništav pravni posao, iako je zaključen u skladu sa običajima populacije kojoj pripadaju parnične stranke.

OSUDJIVANOST OKRIVLJENOG POSLE IZVRŠENJA DELA ZA KOJE MU SE SUDI

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ukoliko je okrivljeni ranije osuđivan, ali nakon izvršenja krivičnog dela za koje mu se sudi, ima se smatrati neosuđivanim, a druge osude se imaju ceniti kao držanje okrivljenog posle izvršenja krivičnog dela.