петак, 3. април, 2015

IZ PRAKSE UPRAVNIH ORGANA I UPRAVNOG SUDA

Svoj osvrt na postupanje naših upravnih organa i Upravnog suda započeo bih sa odgovarajućim odredbama Ustava R Srbije.

 

Član 32.

 Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odlučio njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega.

Svakome se jemči pravo na besplatnog prevodioca, ako ne govori ili ne razume jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu i pravo na besplatnog tumača, ako je slep, gluv ili nem.

Javnost se može isključiti tokom čitavog postupka koji se vodi pred sudom ili u delu postupka, samo radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku, u skladu sa zakonom.

 

Član 36.

 Jemči se jednaka zaštita prava pred sudovima i drugim državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu.

 

PRVI DEO :

 Opis postupka kada država treba da uzme zemlju privatnom licu u postupku eksproprijacije.

JP „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda“ preko Investitora kome je dato punomoćje – Preduzeća „IKEA“  ušla u formiranje parcele za potrebe saobraćajnice.

Protiv rešenja RGZ-a – Službe za katastar nepokretnosti Grocka od 23.09.2014 godine kojim se vrši preparcelacije i odvaja deo za saobraćajnicu ali se u rešenju navodi za potrebe formiranja građevinske parcele Investitora – Preduzeća „IKEA“, vlasnik zemljišta na koje se odnosi ovo rešenje ulaže žalbu.

Odlučujući po žalbi na rešenje o preparcelaciji prvi put u advokatskoj praksi susrećem se sa rešenjem drugostepenog organa koji ispravlja nedostatke prvostepenog organa RGZ-a Službe za katastar nepokretnosti i dana 21.01.2015 godine, donosI rešenje, uz obrazloženje na 9 strana,  kojim se potvrđuje preparcelacija i ispravljaju očigledni nedostaci prvostepenog rešenja, a kakva rešenja su,  do sada u praksi, zbog učinjenih formalnih propusta, ukidani pred drugostepenim organom.

Rešenje o preparcelaciji na taj način postaje konačno, a još uvek nije pravosnažno ali po Zakonu o državnom premeru i katastru u listu nepokretnosti se sprovodi promena.

Vlada R Srbije, van svake dosadašnje uobičajene prakse, utvrđuje opšti interes za potrebe izgradnje infrastrukture u potezu intervencije za potrebe preduzeća „IKEA“ iako nisu pobrojane sve parcele za koje treba utvrditi opšti interes, a rešenja o preparcelaciji i formiranju kompleksa nisu postala pravosnažna ( čak ni konačna ).

 

Rešenje Vlade R Srbije je od 27.11.2014 godine.

Tužba na rešenje Vlade R Srbije o utvrđenju opšteg interesa  uložena 09.01.2015 godine.

Dana 17.04.2015 godine zakazana rasprava pred Upravnim sudom, a poziv za raspravu doneo kurir iz Upravnog suda.

U odgovoru na tužbu, zainteresovano lice JP „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda“ ističe da tužilac nema nikakav interes već samo da pokušava da opstruiše državu i teži odugovlačenju pri čemu se poziva i na novi izvor prava – akcioni plan vlade R Srbije o privlačenju stranih investitora.

Kakva će odluka da bude  po tužbi mogu da pretpostavim.

Iako rešenje o utvrđenju opšteg interesa nije postalo pravosnažno zbog podnete tužbe u upravnom sporu, a ni sama preparcelacija nije postala pravosnažna, opština Grocka dana 24.02.2015 godine svojim rešenjem 465-328/2014 EKSPROPRIŠE nepokretnosti tužioca.

 

DRUGI DEO :

 Fizička lica traže poništaje rešenja o izuzimanju iz poseda jer isto nije privedeno nameni. Obrnut postupak od onog objašnjenog u prvom delu. Od države ka fizičkom licu  nakon eksproprijacije.

 Zahtev za poništaj rešenja podnet 16.06.2009 godine.

Rešenje prvostepenog organa, o usvajanju zahteva, doneto 02.12.2011 godine, posle dve godine i pet meseci.  Odluka po žalbi doneta posle 9 meseci odnosno 03.08.2012 godine.

Tužba na tu odluku drugostepenog organa  Upravnom sudu uložena 16.10.2012 godine i predmet zaveden pod brojem U-13280/2012.

Dana 09.04.2014 godine, odnosno posle 18 meseci, od dana podnošenja tužbe, dobijem od Upravnog suda u tom sporu zahtev za izjašnjenje da li sam punomoćnik i u upravnom sporu, obzirom da sam stranke zastupao u upravnom postupku.

Naravno, odmah dostavim punomoćje i za upravni spor ali tužbu nikako ne dobijam da na istu odgovorim, te stranke upute urgenciju za prekoredno reševanje predmeta i 03.11.2014 godine dobiju odgovor da je urgencija prihvaćena.

Po prihvaćenoj urgenciji, napokon, dana 25.11.2014 godine dobijem tužbuna odgovor koji je upućen dana 02.12.2014 godine. Rasprava još uvek nije zakazana. Ishod po tužbi očekujemo.

Elem, što ovo pišem i dokumentujem sa prilozima uz tekst ? Da li je potrebno da išta obrazložim ?

Mislim da nema potrebe za obrazloženjem ali potreba da se nekom, ko se razume,  požalim u vezi postupanja države Srbije, mi je omogućena postojanjem ovog sajta.

 

ŽIVELA BOLJA ADVOKATURA!!!!!

OVDE POGLEDAJTE PDF DOKUMENT

 

Sledeći Članak > "PROTEST ADVOKATA" vs "BOLJA ADVOKATURA"
Prethodni Članak > Ако не поштујемо себе, ни други нас неће поштовати
NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 KOMENTARA

 1. Velisav Medjedović каже:

  Poštovani kolega danas mi dodje jedan kolega da se konsultuje-izjada u vezi jednog slučaja.Klijent zaključio i isplatio kupoprodajnu cenu za stan na Zlatiboru u iznosu 64.000 eura.cena isplaćena kada je i ugovor zaključen još pre 5 godina.Medjutim katastar punih 5 godina nije preduzeo ni jednu radnju radi uknjižbe a u medjuvremenu se usled insolventnosti vlasnika zgrade aktivira hipoteka banke.
  Kako je preduzeće prodavac inosolventno a banka nema milosti u cilju da naplati potraživanje, njegovo pitanje je da li ima pravnog osnova da se podnese tužba protiv katastra zbog očiglednog nerada i nemara.
  Naravno odgovor je u ćutanju uprave i činjenici da će se službenici u eventualnom parničnom postupku sigurno pozvati na upravni postupak i činjenicu se ne postupanje ima smatrati ćutanjem odnosno negativnom odlukom te da parnični sud nije nadležan.
  I sada samo možemo da konstatujemo da taj staljinistički ZUP i dan danas važi i da se ništa u ovoj zemlji nije promenilo i da su oni koji su zajašili na grbaču ovog nesretnog naroda i dalje na istom mestu...
  Za razliku od drugih sa pravom mogu da kažem civilizovanih zemalja koje ovakvo ćutanje smatraju pozitivnom odlukom, ovde je situacija suprotna poslednjih 50 godina.....

  40
  1. Natalija Djorović , advokat каже:

   Moje skromno mišljenje je da kada je u pitanju upravni postupak treba koristiti rokove ZOUP-a koji se tiču 'ćutanja uprave' i ZUS , u kom slučaju Upravni sud radi relativno brzo , i zavrteti taj 'krug' ( u praksi uglavnom više puta ) , u kojim slučajevima uglavnom drugostepenom organu 'dojadi' pa se i dodje do rezultata ...Dakle nikako ne puštati prvostepeni i drugostepeni organ da probijaju zakonske rokove za odlučivanje , već im 'disati za vrat' upotrebom strogih zakonskih rokova , a ne 'moljakanjem' , 'puštanjem' i 'odlaskom po mišljenje' ... Eto , toliko .

   10
 2. Slaven Kovačević каже:

  Deo prvi:
  Javni je interes građana Srbije da ne krive više kičme u nameštaju Forma Ideale, već u nameštaju IKEA. Uz to, nameštaj IKEA razvija i telo i kreativnost kod kupaca, jer moraju sami da ga utovare u kola i sklope kući.

  Deo drugi:
  Ko žurio, nogu slomio.

  50
 3. Марко Д. Ђурић каже:

  Nakon nekoliko odluka Upravnog suda, mislim da me više ništa ne može iznenaditi...

  40