четвртак, 21. септембар, 2017

Čuvari budžeta II: Kako je sudila Radmila

Juče mi se ukazalo malo slobodnog vremena, te uzeh da sredim koliko – toliko krš i lom papira u kancelariji; razvrstavajući šta da bacim, šta da arhiviram, a šta da sačuvam, naletim i na rešenje Ip veća 1. osnovnog suda u Beogradu br. IPV(Iv)-410/16/3 od 08.12.2016. godine, kojim je predsedavala sudija Radmila Đerić, te je u tom svojstvu isto i potpisala.

Tim rešenjem rečeno veće (u čijem sastavu su bile još i sudija Vesna Živković i Ivona Lalović) odbilo je moj prigovor na rešenje izvršnog sudije 1. osnovnog suda Iv-1368/14 od 29.09.2015. godine, kao neosnovan. U prilog ovog uratka pokušaću da nekako dodam TO.

O čemu se radi?

07.02.2014. godine podneo sam Osnovnom sudu u Kragujevcu predlog za prinudno izvršenje na osnovu verodostojne isprave – računa koji sam 14.02.2013. godine (slovima: dvehiljadetrinaeste) ispostavio MUP-u za nagradu za odbranu po službenoj dužnosti izvesnog R.N. dakle, posle godinu dana od kako su bili dužni da mi plate.

Predlog rešenja o prinudnom izvršenju je izgledao ovako:

„Основни суд у Крагујевцу

ПОВЕРИЛАЦ: Славен Ковачевић, адвокат из Крагујевца
ДУЖНИК:   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Министарство унутрашњих послова, коју заступа Републички јавни правобранилац, матични број 07017715, ПИБ 100279223, број рачуна 840 – 1620 – 21

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ на основу веродостојне исправе на средствима на рачуну извршног дужника

Поверилац је пред органом извршног дужника – ПУ у Крагујевцу поступао у својству браниоца додељеног осумњиченог по службеној дужности у предмету број КУ – ХХХ/13 који је вођен против окр. Н. Р. из Београда, па је, имајући у виду да у том случају трошкови одбране окривљеног падају на терет буџетских средстава органа пред којим се води поступак, а на основу АТ АК Србије испоставио дужнику трошковник од 14.02.2013. године са опоменом да дуг измири у року од 8 дана, који је дужник уредно примио 19.02.2013. године.

ДОКАЗ: Наведени трошковник у прилогу, повратница са потврдом пријема

Међутим, извршни дужник није испунио своју обавезу, па поверилац предлаже да Суд донесе следеће

РЕШЕЊЕ

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ извршни дужник РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Министарство унутрашњих послова, коју заступа Републички јавни правобранилац, матични број 07017715, ПИБ 100279223, број рачуна 840 – 1620 – 21 да извршном повериоцу адвокату Славену Ковачевићу из Крагујевца, са текућим рачуном број xxx-xxxxxx-xx који се води код „XX банке“ АД  у року од 8 дана по пријему овог решења плати износ од 31.500,00 динара на име главног дуга са припадајућом законском затезном каматом обрачунатом на овај износ почев од 26.02.2013. године, па до коначне исплате, трошкове поступка у износу од 9.160,00 динара и то на име таксе за предлог и одлуку 3.160,00 динара, те на име састава предлога 6.000,00 динара.

Уколико извршни дужник у остављеном року не измири обавезу

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИЗВРШЕЊЕ против дужника РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Министарство унутрашњих послова, коју заступа Републички јавни правобранилац, матични број 07017715, ПИБ 100279223, бр. рачуна 840 – 1620 – 21 ради наплате новчаног потраживања у износу од:

– 31.500,00 динара на име главног дуга са припадајућом законском затезном каматом обрачунатом на овај износ почев од 26.02.2013. године, па до коначне исплате,
– трошкове поступка у износу од 9.160,00 динара и то на име таксе за предлог и одлуку 3.160,00 динара, те на име састава предлога 6.000,00 динара.
– као и других трошкова извршног поступка колико буду изнели ПЛЕНИДБОМ назначеног новчаног износа са рачуна дужника број 840 – 1620 – 21  и свих других рачуна извршног дужника и ПРЕНОСОМ новчаних средстава на рачун повериоца број xxx-xxxx-xx који се води код „XX Банке“ АД.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ банкама код којих се воде рачуни дужника да врше друге исплате са рачуна дужника до потпуног намирења повериоца у овој ствари.
НАЛАЖЕ СЕ НБС ОПН Крагујевац да пренесе новчана средства са рачуна извршног дужника на рачун извршног повериоца.

Трошковник: састав предлога 6.000,00 динара, такса за предлог и одлуку 3.160,00динара

У Крагујевцу, 07.02.2014. године                                                                                                  поверилац
Славен Ковачевић, адвокат из Крагујевца“

Osnovni sud u Kragujevcu se ničim izazvan, bez prigovora dužnika (koga zastupa javni pravobranilac, koji za to prima platu) 18.02.2014. godine po službenoj dužnosti (!?) oglasi mesno nenadležnim, na šta ja uložim prigovor, ali nikada ne dobijem IPv odluku.

Umesto toga Osnovni sud uputi spise predmeta 1. osnovnom sudu na nadležnost, koji mi, pak, po prijemu predmeta nalaže da predlog uredim tako što ću da im dostavim „4 nova formalna predloga“ na kojima ću kao mesno nadležan da označim 1. osnovni sud u BG, a ne onaj u KG. Тo i uradim, odmah po prijemu naloga, 09.05.2014. godine. Sve u predlogu ostane isto, osim naziva suda i datuma kada sam sastavio taj novi predlog – 09.05.2014. godine.

Ali, ni to ne valja. U predlogu sam (pogrešno naučen na fakultetu, a i verujući da zakone treba primenjivati onako kako glase) opredeljeno tražio i troškove izvršnog postupka. Zato mi 1. osnovni već 28.05.2014. godine dostavlja novi nalog, po kome treba opet da im dostavim „4 nova formalna predloga“, iz kojeg ću da izostavim opredeljeni zahtev za naknadu troškova izvršnog postupka, već da im napišem „po opredeljenju suda“, sve u roku od 5 dana, pod pretnjom propuštanja.

To me baš iznervira. Setim se da sam već jednom ranije (u vreme vladavine „žutih“) imao sličan problem sa nekim stručnim saradnikom u 4. opštinskom (koji je tada radio izvršenja), da sam se pritužio tadašnjem predsedniku suda, jer sam bio na stanovištu da „sud nije tu da samo udara pečati na ono što ja sastavim umesto njih“, već da odlučuje, po zakonu, rešenjima i presudama.

Naravno da je tadašnji predsednik 4. opštinskog uvažio moju pritužbu, a postupajući sudija je o mojim zahtevima u predlogu odlučio rešenjem koje je sadržalo i izreku i obrazloženje, kojim je moje zahteve delimično usvojio, delimično odbio.

I ne pošaljem ta „4 nova formalna predloga“ u ostavljenom roku od 5 dana. Računam, šta loše može da mi se desi? Dobro sam odmerio troškove, taksu tačno izračunao…

Ne da se ništa loše nije desilo, nego se nije dešavalo ništa uopšte.

Vidim ja da vreme prolazi, shvatim da tako nikad neću dobiti svoje pare, pa „legnem na rudu“ i 17.11.2014. godine (da, da, još uvek smo u 2014. godini) pošaljem 1. osnovnom sudu podnesak u kome napišem:

„Поступајући по налогу тог суда, 09.05.о.г. сам Вам доставио уређен предлог за извршење од 07.02.2014. године, тако што сам као надлежан означио 1. Основни суд у Београду, коме је Основни суд из Крагујевца уступио премет као месно надлежном.

У том предлогу сам опредељено тражио да суд обавеже извршног дужника да ми надокнади трошкове поступка, чију висину је по закону надлежан и дужан суд да одмери, а да суд при одмеравању трошкова има у виду износе које сам својим предлогом определио, сасвим у складу са чланом 163. ст. 1. и  2. ЗПП, у вези члана 10. и чл. 35. Закона о извршењу.
Међутим, пре неког времена ми је тај суд поново тражио да изменим садржину свог предлога, тако што ћу да наведем да тражим да ми извршни поверилац надокнади трошкове поступка „по одмерењу суда“.

На становишту сам да је законска обавеза суда, садржана у цитираним прописима, да одлучи о сваком предлогу странке, па и о захтеву за накнаду трошкова поступка, како основаном, тако и неоснованом, у форми пресуде или решења.

Стога овим поднеском истичем да удовољавам захтеву суда из разлога убрзања поступка, имајући при томе нарочито у виду да је од подношења предлога прошло дуже време, па зато мењам текст предлога тако да уместо речи „у износу од 9.160,00 динара и то на име таксе за предлог и одлуку 3.160,00 динара, те на име састава предлога 6.000,00 динара“ стављам речи „по одмерењу суда“.
При томе истичем да остајем код навода који се тичу висине износа нужних трошкова које сам као поверилац у овом поступку имао.
Истовремено предлажем том суду да у овом предмету убудуће поступа са већом хитношћу.“

Ovo mora da ih je opasno potreslo, tako da nisu pipnuli ovaj predmet ni narednih godinu dana.

A onda, 29.09.2015. godine izvršni sudija 1. osnovnog suda donosi rešenje kojim obustavlja postupak prinudnog izvršenja jer smatra moj predlog povučenim, zato što nisam dostavio „4 nova formalna predloga“.

Ne mogu da verujem. Ni na koji način nisam pokazao ni najmanju nameru da povučem taj predlog, naprotiv!

Odmah po prijemu tog rešenja, 16.10.2015. godine izjavim prigovor na taj bezobrazluk, u kome istaknem i ovo:

„На становишту сам да је законска обавеза суда, садржана у цитираним прописима, а нарочито у чл. 2. ЗПП, да одлучи о сваком захтеву странке за који је надлежан, па и о захтеву за накнаду трошкова поступка, како основаном, тако и неоснованом, у форми пресуде или решења.

Како суд то није учинио, па о мом, у складу са законом поднетом предлогу није донео решење којим би мој предлог усвојио у целости или делимично, односно одбио као неоснован, што би било у складу са законом, већ новим налогом тражио да изменим предлог у тој мери у којој би суд могао да га усвоји простим ударањем штамбиља на позадину предлога, мишљења сам да је суд учинио битну повреду одредаба поступка, у очигледном циљу одуговлачења поступка и погодовања извршног дужника, при чему ме је изложио поновним, а непотребним трошковима.“

I onda opet ništa više od godinu dana, a onda mi negde u januaru ove, 2017. godine (ako se dobro sećam, možda i kasnije, u februaru ili martu, maju…) stiže ovo rešenje koje imate u atačmentu. Njime famozno IP veće odbija moj prigovor kao neosnovan, uz sledeće obrazloženje:
– Prvo citiraju šta sve svaki podnesak u skladu sa čl. 98. ZPP mora da sadrži;
– Zatim navode da će sud podnesak koji ne sadrži sve što je propisano čl. 98. stranci koja nema punomoćnika da vrati radi ispravke i da joj odredi „rok od 8 dana za podnošenje novog“, te da se podnesak smatra povučenim ako stranka ne ispravi podnesak u ostavljenom roku.

Dakle, i oni su mišljenja da je moj predlog za prinudno izvršenje bio nerazumljiv i nepotpun?!

A onda ide neviđeni bezobrazluk:

„Imajući u vidu napred navedeno, Veće nalazi da izvršni poverilac za iznete argumente u okviru napred navedenog prigovora od 16.10.2015. godine nije izložio odgovarajuće razloge, odnosno uz iste nije priložio adekvatne dokaze na kojima zasniva prigovor, prevashodno imajući u vidu da se paušalno pozivanje na neosnovanost rešenja bez navođenja adekvatnih materijalno, odnosno procesno-pravnih razloga i dokaza kojima se ti dokazi potvrđuju – ne može smatrati dokazom osnovanosti prigovora.

Pravilno je, prema stanovištu Veća ovog suda, sudija pojedinac izveo zaključak kada je doneo rešenje kojim se predlog za prinudno izvršenje smatra povučenim…“

Dakle, oni se potpuno nekažnjeno prave ludi, moj savršeno ispravan predlog nazivaju nerazumljivim i nepotpunim (a šta mu to nedostaje od elemenata koji su propisani zakonom i koji to deo nisu razumeli?) i onemogućavaju me da od ove tzv. države naplatim novac koji sam pošteno zaradio pre skoro pet godina.

Danas sam tom istom 1. osnovnom poslao dopis sa zahtevom da iz spisa ovog predmeta izdvoje i vrate mi originalne dokumente koje sam kao verodostojnu ispravu i dokaze uz nju bio po zakonu u obavezi da dostavim uz predlog, a sve kako bih podneo novi predlog za izvršenje. Ne nadam se mnogo, a ako ikakvu reakciju i proizvedem, biće to za godinu – dve dana i biće negativna.

U međuvremenu se najviše plaše mogućnosti da ustav bude izmenjen tako da njihova pozicija belih medveda bude ugrožena ili nedodirljivost u neodgovornosti okrnjena.

Čak i najbolje među njima šokira moj predlog da ih biraju i razrešavaju (čak i neposredno, ne samo preko svojih izabranih predstavnika) oni kojima ti likovi treba da dele pravdu, umesto sadašnjeg rešenja po kome se sami među sobom predlažu, biraju, unapređuju…

OVDE MOŽETE PROČITATI REŠENJE SUDIJE RADMILE ĐERIĆ

 

Sledeći Članak > Ne brinite - TU SMO
Prethodni Članak > Писмо Председника Адвокатске коморе Београда упућено директорки Пореске управе г-ђи Драгани Марковић
NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 KOMENTARA

 1. Simo S. Stokić, dipl. pravnik каже:

  Поштовани колега Славене,

  описали сте нам веома лепо сву бахатост судске власти која је уз то и арогантна и у својој бахатости се позива на небулозне процедуралне недостатке, који по мени, у овом случају и не постоје. То само мислим овако на прву лопту јер се не бавим парницом. Али из авиона се види да држава дугује и бахато закључује да сте ви повукли свој захтев за чисту зараду. Заиста заслужују да се обратите и суду у Стразбуру, не због висине накнаде већ да то буде као опомена за све будуће случајеве. Дуго тврдим у мојим текстовима да су кредити у швајцарцима ништави, то јест оне клаузуле којима се рата везује за ЦХФ и тврдим да су банке превариле клијенте јер су морале знати за наступање ненормалног курса и ево сада СУД У СТРАЗБУРУ је пресудио на неком случају из Румуније да су те клаузуле заправо ништаве. Дакле, није раскид уговора, већ ништавост те одредбе. А наши судови никако да то утврде, јер нити знају, нити хоће. И то је заснивање ропског односа према тим клијентима и економско убијање задужених у швајцарцима. Банке су знале и морале знати за такав економски шок а нису ничим упозориле клијенте. Ово сам поменуо као паралелу Вашег примера, неке врсте "судског непотизма" која изгледа нема својих граница. Сви су Вам текстови заиста јако поучни и уз то и духовито исказани.

  С поштовањем,

  Симо С. Стокић, дипл. правник

  20
 2. adv.Vera Djurović Bojović каже:

  Poštovani kolega Kovačeviću,

  Naravno da je sve ovo sušti bezobrazluk, ali svi mi, naročito beogradski advokati, ne znam kako je po Srbiji, imamo bezbroj ovakvih odnosno sličnih "bisera".

  No, pišem Vam da Vam kažem da nikada nećete dobiti originale verodostojene isprave poštom. Morate da dodjete i da lično u sudu to tražite, odvojite jedno 2-3 sata, jer će da Vas šetaju od nemila do nedraga, ako uopšte sve ovo završite u jednom danu.

  00
 3. Mirko Radovanović каже:

  Msm šta reći a ne zaplakati!!!

  Reči iz jednog filma, sa ulice ili odakle već, najbolje pokazuju svu "stručnost" pojedinih sudija u sudovima u Srbiji. Da nije žalosno bilo bi smešno

  10
 4. Slaven Kovačević каже:

  Bojim se da nikada neću moći da opišem kvalitet sudskih odluka i suđenja uopšte po našim sudovima tako jasno, tako jezgrovito, tako istinito i precizno, kao što je to u dve reči iskazano natpisom zalepljenim na vrata krivične pisarnice ovdašnjeg Osnovnog suda.

  Tu piše: "ZABRANJENO SMEJANJE"

  70